Algemene voorwaarden Momentum Marketing

1. Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, bestellingen van en overeenkomsten met Momentum Marketing ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de offerte of bevestiging per e-mail van de tarieven, bevestigt de klant kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van Momentum Marketing. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 • In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

2. Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen en offertes van Momentum Marketing zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.
 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Momentum Marketing of door een akkoord via e-mail. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

3. Tarieven

 • Momentum Marketing heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de klant plaatsvinden.
 • Momentum Marketing is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%.

4. Duur

 • Een overeenkomst voor een bepaald omschreven werk kan niet voortijdig worden opgezegd.
 • Een overeenkomst van bepaalde duur kan niet voortijdig worden opgezegd.
 • Een overeenkomst van onbepaalde duur kan worden opgezegd mits inachtneming van een opzegtermijn van éen maand. Deze opzegging gaat in de maandag de week na de opzegging. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren via een aangetekend schrijven.

5. Annulatie van bestelling

 • De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Momentum Marketing haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR.

6. Levering en risico

 • Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
 • Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Momentum Marketing bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

7. Betalingsmodaliteiten

 • De facturen van Momentum Marketing zijn steeds betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder disconto of korting op het bankrekeningnummer van Momentum Marketing (vermeld op alle facturen en offertes).
 • Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR, onverminderd het recht van Momentum Marketing een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.
 • Momentum Marketing behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit betekent ook dat Momentum Marketing de website van de klant offline kan plaatsen zolang de saldofactuur niet vereffend is.
 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Momentum Marketing schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

8. Klachten – protest van factuur

 • Elk protest dient per e-mail aan Momentum Marketing te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.
 • Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

9. Aansprakelijkheid

 • Momentum Marketing verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Momentum Marketing zijn middelenverbintenissen. Momentum Marketing is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 • Momentum Marketing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Momentum Marketing zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Momentum Marketing of een aangestelde/uitvoerder.
 • De aansprakelijkheid van Momentum Marketing met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Momentum Marketing. De totale aansprakelijkheid van Momentum Marketing, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Momentum Marketing werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Momentum Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, Momentum Marketing geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
 • Momentum Marketing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, offline zijn van websites en het niet werken van pagina’s binnen websites van websites die door Momentum Marketing zijn gebouwd, dan wel door externe partijen. Momentum Marketing kan daarom ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade opgelopen aan het niet online zijn of door eventuele misgelopen inkomsten.
 • Momentum Marketing is bij de bouw van websites en webshops afhankelijk van servers van externe partijen en hostingpartijen. Momentum Marketing kan klanten ondersteunen met het inregelen en advies geven omtrent hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werkzaamheden, werking of status van de servers, externe partijen of andere externe partijen betrokken bij een project of website.
 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

10. Aanlevering bronbestanden, documenten – intellectuele eigendom

 • Bronbestanden, documenten, … gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening worden niet aangeleverd door Momentum Marketing tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.
 • Alle documenten waaruit de intellectuele dienstprestatie blijkt of is vervat van Momentum Marketing, blijven ten allen tijde eigendom van deze laatste. De klant erkent dat alle rechten op daarop bij uitsluiting toekomen aan Momentum Marketing en dat hij daar zelfs geen enkel recht op kan doen gelden. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van Momentum Marketing en in aanmerking zouden kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk zonder schriftelijke toelating van Momentum Marketing. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zicht tot geheimhouding en zal zich ervan onthouden.

11. Beëindiging van de overeenkomst

 • Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Momentum Marketing het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een saldofactuur op de vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Momentum Marketing verleende diensten betalen, alsook de kosten die Momentum Marketing moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Momentum Marketing nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Momentum Marketing. Bovendien behoudt Momentum Marketing het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 • Momentum Marketing is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering) tot faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval Momentum Marketing toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van Momentum Marketing op volledige schadeloosstelling.

12. Confidentialiteit en verwerking persoonsgegevens

 • Partijen verbinden zich ertoe de confidentiële informatie die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Het is hen verboden om deze informatie aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.
 • In geval Momentum Marketing in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) zou aanzien kunnen worden als “verwerker” van persoonsgegevens, zal de klant een verwerkersovereenkomst opmaken waarbij zij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en Momentum Marketing als verwerker. Daarnaast vindt Momentum Marketing de bescherming van de persoonsgegevens van de klant uitermate belangrijk en heeft zij ook een privacybeleid opgemaakt. Dit is terug te vinden op de website van Momentum Marketing.

13. Referentie

 • De klant gaat ermee akkoord dat de door Momentum Marketing voor de klant ontwikkelde dienstverlening wordt opgenomen in het referentieportfolio van Momentum Marketing.

14. Overmacht

 • Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Momentum Marketing geen controle heeft, bevrijden Momentum Marketing, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 • Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Momentum Marketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

15. Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Momentum Marketing en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

16. Wijzigingen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

17. Kennisgevingen

 • Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

18. Pandclausule

 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v Momentum Markting, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle contracten met Momentum Marketing en leveringen en werken door Momentum Marketing is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Momentum Marketing is gelegen.